Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Marick Klop Ontwerp & Design, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of met het mondeling of schriftelijk akkoord gaan van een opdracht erkent de klant de algemene voorwaarden van Marick Klop Ontwerp & Design. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door Marick Klop. ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OFFERTES & INLEIDENDE GESPREKKEN 2.1. Alle aanbiedingen, offertes en inleidende gesprekken van Marick Klop Ontwerp & Design zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. 2.2. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. 2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. ARTIKEL 3. CONTRACTEN 3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een schriftelijk, telefonisch, mondeling of per e-mail akkoord gaat. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Voor akkoord is geen handtekening vereist. ARTIKEL 4. LEVERING 4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Marick Klop Ontwerp & Design niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. 4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. ARTIKEL 5. FACTUUR & BETALING 5.1. Alle bedragen die vermeld zijn zijn exclusief btw. 5.2. De betalingsvoorwaarden van online betalingsdienst Tentoo zijn van toepassing op elke betaling. 5.3. Wanprestatie. Indien de opdrachtovereenkomst tijdens de werkzaamheden wordt opgezegd is de opdrachtgever op grond van de wet (art. 7:408 jo. 413 BW) ten alle tijde schadeplichtig. De opdrachtnemer heeft recht op het volledige loon indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Dit wordt door Marick Klop Ontwerp & Design in redelijkheid vastgesteld ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID 6.1. Marick Klop Ontwerp & Design verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Marick Klop Ontwerp & Design is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant noch door het niet grondig controleren van verstrekte ontwerpen en bestanden. 6.2. Marick Klop Ontwerp & Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Marick Klop Ontwerp & Design zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Marick Klop Ontwerp & Design of een aangestelde. 6.3. De aansprakelijkheid van Marick Klop Ontwerp & Design met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Marick Klop Ontwerp & Design. De totale aansprakelijkheid van Marick Klop Ontwerp & Design, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan AL Design werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marick Klop Ontwerp & Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Marick Klop Ontwerp & Design geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 6.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel. ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM 7.1. Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant. 7.2. Alle onderdelen die door Marick Klop Ontwerp & Design zijn gecreëerd, zijn eigendom van Marick Klop Ontwerp & Design. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen, concepten en afbeeldingen die door Marick Klop Ontwerp & Design werden aangebracht. 7.3. Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Marick Klop Ontwerp & Design in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.

Mijn contactgegevens

Marick Klop

Zeewolde

3892VC

+31 06 41 855 390

marick_klop@hotmail.com

KvK: 65305817

Mijn expertises

Productverpakkingen en etiketten / etiketten

Branding en huisstijl

Brochures en boekwerken

Tijdschriften en magazines

Websites op maat gemaakt

stuur mij een e-mail